Levering av slakteavfall

Levering av slakteavfall

Høsten er jakttid, og med det kommer spørsmålet om levering av slakteavfall.
ReMidt har ikke lov til å ta i mot slakteavfall ved våre gjenvinningsstasjoner. Dette skyldes at vi ikke har konsesjon fra Statsforvalteren til å ta i mot denne typen avfall.

Statsforvalteren har fattet særskilt vedtak om at slakteavfall ikke regnes som husholdningsavfall, og dermed stiller det krav til egen konsesjon for å motta, omlaste og behandle. Mattilsynet har definert slakteavfall til å falle inn under biproduktforskriften og må dermed behandles etter regelverket som gjelder for slikt avfall. Dette har altså ikke ReMidt konsesjon til.

Hva skal man gjøre med slakteavfall?

Hver enkelt som har behov for å levere slakteavfall må ta kontakt med sin kommune og finne ut hvilken ordning som gjelder der.

Dette sier Statsforvalteren:

  • Avfall fra et begrenset antall dyr kan graves ned lokalt i jaktområdet, forutsatt at avfallet ikke vil medføre luktulemper, forsøpling eller nevneverdig skade på miljøet.
  • Avfallet som oppstår på felles slakteplass for mange dyr skal normalt leveres til godkjent avfallsmottak (ReMidt er ikke godkjent som mottak). Nedgraving av slikt avfall vil normalt bare kunne skje etter tillatelse fra miljømyndighetene.
  • Bare unntaksvis, i såkalte «særlige tilfeller», vil det være aktuelt å tillate nedgraving av slakteavfall i større skala enn det som er lovlig etter forurensningsloven.
  • Fallvilt som samles inn av kommunen/viltnemda, er å betrakte som næringsavfall og kan ikke graves ned med henvisning til unntak i forurensingsloven, men leveres til godkjent mottak (og det er ikke ReMidt).