Bedre trafikksikkerhet ved avfallsinnsamling

ReMidt jobber kontinuerlig med trafikksikkerheten i forbindelse med innsamling av avfall. Du og andre i ditt nærmiljø kan bli berørt av tiltak for å øke sikkerheten, og ditt bidrag vil da være viktig når vi skal finne de gode løsningene.

Det skal være trygt for fotgjengere, syklister og andre som ferdes på veien, når våre biler er ute og samler inn avfallet. Vi skal også ivareta våre sjåfører slik at deres arbeidshverdag oppleves som trygg og forutsigbar. Vi har derfor som mål å redusere ryggeavstander og andre kritiske situasjoner for trafikksikkerheten.

De fleste av våre abonnenter har heldigvis gode løsninger som gjør at vi sikkert kommer fram og får tømt dunkene, men i enkelte områder er det dessverre slik at veier og beholderplasseringer må endres. Hvilke veier eller områder som vi prioriterer, styres av risikovurderinger som gjøres når en sak meldes inn av kunder eller våre renovatører. Da har det ofte vært en hendelse med skade eller stor risiko for skade, eller flere mindre hendelser som til sammen gjør at veien eller hentestedet vurderes som for risikofylt å betjenes av oss. Hvis dette gjelder deg, vil du få en henvendelse fra oss som beskriver av hva som må gjøres og hvorfor, og hvordan prosessen blir videre.

Eksempler på tilfeller hvor det må gjøres endringer:

 • steder med manglende eller for liten snuplass
 • steder hvor det er mer enn 5 meter fra hentestedet der dunken står plassert til veien renovasjonsbilen kjører
 • veier hvor det er trangt eller vanskelig fremkommelighet av annen årsak
 • veier hvor det er parkerte biler o.l. som bidrar til redusert fremkommelighet
 • veier hvor det må rygges
Hva slags endringer kan gjøres?

For å bedre trafikksikkerheten er det flere tiltak som kan være aktuelle, eksempelvis:

 • flytting av avfallsbeholdere
 • at beholdere må trilles frem på tømmedag
 • etablering av fellesløsninger/deling av avfallsbeholdere
 • utbedring og etablering av snuplass
 • utbedring av vei
 • omlegging av renovasjonsruten
 • beskjæring av beplantning og hekker
Plassering av avfallsbeholdere

Det er du som huseier som er ansvarlig for plasseringen av avfallsbeholderne dine, og at plasseringen er i tråd med forskrift og retningslinjer for plassering. Dette innebærer blant annet at:

 • avfallsbeholderne skal plasseres maksimalt 5 meter fra veien renovasjonsbilen kjører
 • avfallsbeholderne skal være lett tilgjengelig for renovatøren
 • avfallsbeholderne skal plasseres på et plant og fast underlag på bakkenivå, med tilstrekkelig areal for håndtering av beholderne
 • avfallsbeholderne skal kunne trilles fritt frem til renovasjonsbilen uten trapper eller andre hindringer
 • veien renovasjonsbilen kjører på skal ha tilstrekkelig bæreevne og fri sikt
 • veien skal ha en veibredde på minimum 3,5 meter, fri høyde på minimum 4 meter og ha en tilstrekkelig stor snuplass eller vendehammer ved siste abonnent

Se for øvrig retningslinjene kap. 9.3 for utfyllende krav til vei.

Hva kan du gjøre?

Om du allerede nå mener at din plassering av avfallsbeholdere eller adkomsten til disse bør endres, kan du selv prøve å finne en ny plassering som må godkjennes av ReMidt. Da må du gjøre følgende:

 • sjekk at ny plassering er i tråd med retningslinjer for plassering før du iverksetter
 • få godkjenning fra grunneier, dersom du ønsker å flytte beholderne dine til en plass hvor du selv ikke eier grunnen
 • ta kontakt med ReMidt, slik at vi kan få sjekket ut at plasseringen er tilfredsstillende og godkjenne endringen
Mer informasjon

Har du spørsmål eller vurderer å endre hentestedet ditt, så ta kontakt med vårt kundesenter. Du kan også sende oss e-post til plan@remidt.no hvis du har kart, bilder eller andre opplysninger som er relevante for oss når vi skal godkjenne hentestedet.

Nyttige lenker: