Forskjellige slamanlegg

Private slamanlegg deles grovt sett inn i tre typer. 

  •  Tett tank
  •  Slamavskiller
  •  Renseanlegg

Uansett hvilken type anlegg du har, er det viktig at anlegget sikres mot oppdrift og installeres i tråd med leverandørens monteringsanvisning.


Tett tank 

En tett tank er i prinsippet en beholder som samler opp slam fra boligen/hytta. Når den er full, må den tømmes. Hvis ikke renner det over eller det slår tilbake i sluker i boligen. Tette tanker tømmes hvert år. 


Slamavskiller 

Slamavskillere er mest brukt for vanlige bolighus. En slamavskiller fungerer på den måten at alt slam går i septiktankens 1. kammer. Videre blir det separert over i 2. og 3. kammer hvor tanken har et utløp. Utløpet fra kammer 3 går til for eksempel en filtreringsgrøft, hvor vannet forsvinner ned i grunnen.  

Oppbygging av slamavskiller

Ved bruk av standard tømmeutstyr blir hele tanken tømt, før renset vann blir returnert tilbake på tanken. Når vannet spyles tilbake, vil noe av slammet som sitter fast i bunnen av tanken løsne. Dette slammet flyter opp på overflaten, og tanken vil se full ut. Det er den selvfølgelig ikke, og det kan sjekkes ut ved at man stikker en pinne ned i tanken. Hvis pinnen møter lite motstand, er det lite slam og mye vann i tanken. 

Slammet blir etter tømming levert til EcoPro, hvor det gjennom foredlingsprosesser ender opp som biogass og jordforbedringsprodukter.  

Slamavskillere for bolighus vil normalt bli tømt annethvert år. Tilsvarende for fritidsboliger vil normalt bli tømt hvert fjerde år. Er det behov for tømming oftere enn dette, kan det avtales med oss. 


Renseanlegg

Et renseanlegg er et system hvor slammet blir behandlet i selve tanken. På grunn av denne behandlingen, er avrenningsvannet veldig rent og kan gå direkte ut i naturen. Det er dog et krav i utslippsavtalen at hvert enkelt renseanlegg har en serviceavtale med et servicefirma. Dette må ikke forveksles med tømming av renseanlegg, som vi driver med. 

Renseanlegget må være merket med produsent, type anlegg og henvisning til oppdatert tømmeprosedyre, da det er ulike tømmerutiner på ulike anlegg.

Dersom det ikke er anbefalt å føre tilbake returvann i tømmeprosedyren, blir ikke det gjort. Vi har ikke med eget rent vann på tømmebilen, og i disse tilfellene må tankeier sørge for å etterfylle vann i tråd med anvisninger fra leverandør.


Utslippstillatelse og tømming 

Det er kommunen hvor anlegget befinner seg som gir det som kalles en utslippstillatelse. Hensikten med utslippstillatelsen er å sikre at alle anlegg er utformet i henhold til krav. Utslippstillatelsen beskriver også hvor ofte anlegget skal tømmes. Det kan derfor være ulike intervall ut ifra størrelse på anlegget og ulikt fra kommune til kommune. Tømmeplanene blir derfor utformet på bakgrunn av utslippstillatelsene til alle anlegg i ReMidt sitt nedslagsfelt.

Gamle anlegg har gjerne ikke egen utslippstillatelse. I disse tilfelle tømmes det i tråd med retningslinjene som hører til gjeldende slamforskrift.


Har du problemer med septiktanken? 

Det kan være mange grunner til dette. Vi har her forsøkt å forklare problemene som kan oppstå og hvordan man kan løse de. Under er en skisse av en typisk 4 kubikkmeter tank med tre kammer. 

Kammer 1 
Innløpet går inn i septiktankens første kammer. Når septiktanken fungerer som den skal og har god gjæring er det vanlig med en «kake» på toppen med fast masse. Det er viktig å merke seg at det er vanlig med denne «kaken» og at septiktanken fungere uten problem til neste ordinære tømming. 

Kammer 2 
I dette kammeret blir slammet som følger med vannet fra septiktankens første kammer separert. 
Dette kammeret inneholder betydelig mindre slam enn i 1.kammer 

Kammer 3 
Fra dette kammeret er det et utløp som fører vannet i tanken ut i en filtreringsgrøft, 
grunnen, kommunal ledning eller lignende. Dette kammeret inneholder svært lite slam. 

Innløp 
Rørene fra huset går i septiktankens 1. kammer. Når toalettet tapper sent ned kan dette tyde på 
at røret er tett, eller at det har bygget seg opp masse akkurat i enden av innløpet til septiktanken. 
Trinnvise løsninger: 
– Kontroller at det ikke ligger noe foran innløpet. 
– Dersom det gjør det. Ta en rive for å åpne for innløpet. Dette kan hjelpe deg midlertidig 
– Er det i selve røret fra huset som er tett? 
Prøv å stake opp røret med en hageslange eller en wire. Evt. ta kontakt med rørlegger for staking. 

Dykkert utløp 
Dykkert på utløpet er lovpålagt. Dette er for å hindre at flyteslam i tredje kammer renner ut av tanken. 

Nivå i tanken 
Nivået for en godt fungerende septiktank skal stå like høyt som utløpet. Tanken er ikke full, og kan fungere godt frem til neste tømmerunde. Er nivået under utløpet kan dette tyde på at tanken lekker. Reparasjon er da påkrevd. Er nivået over utløpet kan dette tyde på at rør ut fra tanken er tett. 

Utløp 
Fungerer en septiktank som den skal, vil det i utløpet fra kammer 3 renne «rent» vann ut til en 
sandfiltergrøft, grunnen, sjøen eller lignende. Er rørene ut fra tanken tett vil nivået ofte stå over utløpet.  Det er vanskelig å spyle rør som går ut fra tanken. Dette avhenger av hvilken type utløp det er på tanken. Dersom anlegget har infiltrasjonsanlegg, hjelper det sjelden med spyling. Da må infiltrasjonsgrøften skiftes