Sirkulærpark i Kristiansund

Sirkulærpark i Kristiansund

Anlegget skal primært betjene innbyggere i Kristiansund kommune (ca. 25. 000 innbyggere). Sirkulærparken planlegges i Pilotveien og vil gi innbyggerne i Kristiansund et fremtidsrettet anlegg, som skal tilrettelegge for stadig nye krav de neste 20 – 30 årene.

Siste nytt :
 • Sintef rapport 2024:00417, publisert 11/4/2024 «Vurdering av tiltak mot fugl ved ny Sirkulærpark i Kristiansund»
 • 8/1/2024 – Tomten til Sirkulærparken er en del av et næringsareal i Kvennbergmyran øst i Kristiansund. I slutten av desember ble planforslaget for reguleringsplan for Kvennbergmyran øst sendt inn til politisk behandling. Kommunen vil etter hvert legge dette ut på høring. Lenken til alle dokument i saken vil da deles her.
 • Det er for øyeblikket (22/8/23) aktivitet på vår tomt i Pilotveien. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er ReMidt som har startet med grunnarbeidet. Vi låner ut området til brakkerigg for entreprenørene Angvik Grytnes og Mekvik Maskin som skal jobbe på Tide buss sitt anlegg rett over gaten.
 • NINA rapport 2320 publisert 18/8/2023 – «Potensielle konflikter med fugl i forbindelse med arealplan for næringspark ved Kristiansund Lufthavn»
Hva skal sirkulærparken inneholde?

Planen er å samle selskapets aktiviteter som allerede er i Kristiansund på ett sted. I dag er disse fordelt på tre lokasjoner. Avfallet som kommer inn til Sirkulærparken skal lastes om og transporteres ut av anlegget til sluttbehandling.

Det nye anlegget skal inneholde følgende:

 • Kretsløpspark (ombrukssenter): Dette vil være et område med konseptbutikker der det legges til rette for økt ombruk, reparasjon og redesign.
 • Gjenvinningsstasjon: Her tilrettelegges det for mottak og sortering av avfall som ikke hentes hjemme hos hver enkelt husstand.
 • Omlastingshall: I denne vil det bli omlasting av innsamlet kildesortert avfall, før avfallet sendes videre til ulike gjenvinningsanlegg. Dette vil skje innendørs i en lukket hall.
 • Administrasjons- og garderobebygg: Dette vil inneholde servicetorg, undervisningsareal, møte- og spiserom.
 • Oppstillingsplass for renovasjonsbiler med lademulighet og vaskeplass.

Sirkulærparken skal ikke inneholde:

 • Avfallsdeponi
 • Forbrenningsanlegg
 • Biogassanlegg
 • Komposteringsanlegg
Plassering av nytt anlegg

ReMidt har fått konsulent til å gå gjennom utviklingsmulighetene på dagens område på Hagelin. Konklusjonen er at Hagelin ikke vil dekke kravene som stilles til et fremtidsrettet tilbud til kommunens innbyggere. Etter en vurdering av flere tomtealternativer, ble Pilotveien valgt. Det aktuelle området er i kommunens arealplan allerede avsatt til industri- og næringsvirksomhet.

ReMidt vil gjennom den påbegynte reguleringsprosessen legge til rette for involvering av naboer og andre interessenter. Kristiansund kommune er regulerings- og bygningsmyndighet. Når det gjelder tomtevalget for nytt anlegg, er det styret i ReMidt som er beslutningsmyndighet. Styret er valgt av eierkommunene, der Kristiansund er den største eieren. Planlagte aktiviteter er også avhengig av tillatelse fra blant annet Statsforvalteren, og skal drives innenfor de rammer som disse setter. Vilkårene vil sette begrensninger til påvirkning av ytre miljø og nærmiljø, samt stille krav til selskapets driftsrutiner.

Fremdriftsplan
 • Styrebehandling i ReMidt av tomtevalg Pilotveien – 12.12.2022
 • Avtale om grunnerverv – 17.01.2023
 • Involvering av interessenter (kommunen, naboer og andre) – vår og høst 2023
 • Reguleringsplanprosess inkludert ROS-analyse – oversendt til politisk behandling i desember 2023
 • Konsesjonssøknad til Statsforvalteren – vår 2024
 • Byggesak Kristiansund kommune – høst 2024
 • Utlysing av anbudskonkurranse – høst 2024
 • Byggestart – årsskifte 2024/2025
 • Ferdigstillelse – omlastingshall –
 • Ferdigstillelse administrasjonsbygg med garderober, kontor og fellesarealer –
 • Ferdigstillelse – gjenvinningsstasjon –

Fremdriftsplanen er tentativ og oppdateres fortløpende.