Sirkulærpark i Kristiansund

Sirkulærpark i Kristiansund

Anlegget skal primært betjene innbyggere i Kristiansund kommune (ca. 25. 000 innbyggere). Sirkulærparken planlegges i Pilotveien. Her skal vi legge opp til et fremtidsrettet anlegg, hvor det blir enkelt for byens innbyggere å sortere avfallet riktig. På den måten tilrettelegger vi for økt materialgjenvinning  med særlig fokus på økt ombruk.

Siste nytt :
Hva skal sirkulærparken inneholde?

Planen er å samle selskapets aktiviteter som allerede er i Kristiansund på ett sted. I dag er disse fordelt på tre lokasjoner. Avfallet som kommer inn til Sirkulærparken skal lastes om og transporteres ut av anlegget til sluttbehandling.

Det nye anlegget skal inneholde følgende:

 • Gjenvinningsstasjon. Her tilrettelegges det for mottak og sortering av avfall som ikke hentes hjemme hos hver enkelt husstand.
 • Omlastingshall. I denne vil det bli omlasting av innsamlet kildesortert avfall, før avfallet sendes videre til ulike gjenvinningsanlegg. Dette vil skje innendørs i en lukket hall.
 • Administrasjonsbygg. Dette vil inneholde garderober, kontorer og fellesarealer for ansatte.
 • Oppstillingsplass for renovasjonsbiler med lademulighet og vaskeplass.
 • Kretsløpspark. Dette vil være et område med konseptbutikker der det legges til rette for økt ombruk, reparasjon og redesign.

Sirkulærparken skal ikke inneholde:

 • Avfallsdeponi
 • Forbrenningsanlegg
 • Biogassanlegg
 • Komposteringsanlegg
Plassering av nytt anlegg

ReMidt har fått konsulent til å gå gjennom utviklingsmulighetene på dagens område på Hagelin. Konklusjonen er at Hagelin ikke vil dekke kravene som stilles til et fremtidsrettet tilbud til kommunens innbyggere. Etter en vurdering av flere tomtealternativer, ble Pilotveien valgt. Det aktuelle området er i kommunens arealplan allerede avsatt til industri- og næringsvirksomhet.

ReMidt vil gjennom den påbegynte reguleringsprosessen legge til rette for involvering av naboer og andre interessenter. Kristiansund kommune er regulerings- og bygningsmyndighet. Når det gjelder tomtevalget for nytt anlegg, er det styret i ReMidt som er beslutningsmyndighet. Styret er valgt av eierkommunene, der Kristiansund er den største eieren. Planlagte aktiviteter er også avhengig av tillatelse fra blant annet Statsforvalteren, og skal drives innenfor de rammer som disse setter. Vilkårene vil sette begrensninger til påvirkning av ytre miljø og nærmiljø, samt stille krav til selskapets driftsrutiner.

Fremdriftsplan
 • Styrebehandling i ReMidt av tomtevalg Pilotveien – 12.12.2022
 • Avtale om grunnerverv – 17.01.2023
 • Involvering av interessenter (kommunen, naboer og andre) – vår og høst 2023
 • Reguleringsplanprosess inkludert ROS-analyse – vår/høst 2023
 • Konsesjonssøknad til Statsforvalteren – høst 2023
 • Byggesak Kristiansund kommune – høst 2023
 • Utlysing av anbudskonkurranse – 01.11.2023
 • Byggestart – 02.05.2024
 • Ferdigstillelse – omlastingshall – 01.07.2025
 • Ferdigstillelse administrasjonsbygg med garderober, kontor og fellesarealer – 01.10.2025
  inkludert areal for opplæring og formidling
 • Ferdigstillelse – gjenvinningsstasjon – 01.01.2026

Fremdriftsplanen er tentativ og oppdateres fortløpende.