Hva er ReMidt

Hva er ReMidt

Miljøselskapet ReMidt IKS er et interkommunalt selskap med 17 eierkommuner i Trøndelag og Møre og Romsdal. Selskapet leverer tjenester til innbyggerne knyttet til husholdningsavfall og slam.

Fra 1. januar 2020 ble de tre interkommunale selskapene Envina, Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap og Hamos Forvaltning IKS slått sammen for å danne ReMidt IKS. Hovedkontoret for selskapet ligger på Orkanger, med avdelingskontor på Melhus og i Kristiansund. Til sammen 130.000 innbyggere bor i de 17 kommunene.

Selskapet skal i samarbeid med eierkommunene fremme bevisste holdninger til ressursbruk i samfunnet, gjennom å legge til rette for kildesortering, gjenbruk og materialgjenvinning av ulike typer avfall.

ReMidt IKS drifter også gjenvinningsstasjoner i alle eierkommunene, enten i egenregi eller ved bruk av entreprenører.

Bra på kort sikt, avgjørende på lang sikt – sammen om framtidas avfallsløsninger.


For miljøet: Framtidas krav til materialgjenvinning fordrer nye og effektive avfallsløsninger. Gjennom økt volum kan vi ta i bruk ny teknologi som gir ønsket miljøgevinst.

For kundene: Vi skal få mest mulig ut av renovasjonsgebyret. Et stort selskap kan drives mer effektivt enn tre mindre. Bedre tjenester og kundetilpasset tilbud – alt til selvkost.

For ansatte:
Vi skal være en attraktiv arbeidsgiver med trygge, lokale arbeidsplasser og kompetente medarbeidere. Sammen skal vi bygge et større kompetansemiljø for alle våre ansatte og kunder.

For eiere: Med innovative og bærekraftige løsninger skal vi sikre lokal verdiskaping med fremtidsrettede arbeidsplasser. Miljøutfordringer skal løses i et sirkulært perspektiv.