Nytt anlegg i Aure

Nytt anlegg i Aure

Det nye anlegget er planlagt i Sjyskardet på Ertvågsøya. Anlegget vil primært betjene innbyggerne i Aure kommune ( ca. 3400 innbyggere). Det skal bygges et fremtidsrettet anlegg, hvor det blir enkelt for kommunens innbyggere å sortere avfallet riktig.

Det nye anlegget skal ha følgende funksjoner:
 • Gjenvinningsstasjon – hvor kunder leverer kildesortert avfall. Gjelder ikke våtorganisk (matavfall)
 • Omlasting – kildesortert avfall som er samlet inn og lastes om i større containere for uttransport til sluttmottak
 • Tilrettelegging for ombruk – eget lokale for innlevering til ombruk
 • Oppstillingsplass for renovasjonsbiler – med garderober og pauserom for renovatørene
Omlasting i tett bygg
 • Alt ruteinnsamlet kildesortert avfall
 • Omlasting av annet organisk næringsavfall
 • Farlig avfall
 • Gjenstander til ombruk
På anlegget skal vi ikke ha
 • Avfallsdeponi
 • Forbrenningsanlegg
 • Biogassanlegg
 • Komposteringsanlegg
Kunngjøring av forslag til mindre endring av deler av reguleringsplanen for Ørnhaugen bolig- og næringsområde, Aure kommune

Med dette kunngjøres forslaget til endring av deler av reguleringsplanen for Ørnhaugen bolig og næringsområde i Aure kommune. Planarbeidet har plan-ID 201015760019. Forslagsstiller er grunneier Bjørn Terje Espset. Plankonsulent er Multiconsult Norge AS på vegne av tiltakshaver Remidt IKS.
Hensikten med reguleringsendringen er å muliggjøre etablering av et moderne renovasjonsanlegg. Området som berøres av endringene er lokalisert på Sjyskardet i Aure kommune på gnr./bnr. 91/99.


Myndigheter, naboer og grunneiere blir varslet direkte.
Eventuelle kommentarer/ merknader til planarbeidet sendes skriftlig til:
Multiconsult AS v/ Sissel Enodd, postboks 6230 Torgarden, 7486 Trondheim eller på e-post:  trondheim@multiconsult.no innen 15.09.2023
Spørsmål vedrørende reguleringsarbeidet kan stilles til:
Multiconsult v/ Sissel Enodd e-post: : sissel.enodd@multiconsult.no, eller på telefon: 452 69 562

Fremdriftsplan
 • Avtale med grunneier inngått 5. juni 2023
 • Involvering av interessenter (naboer, lag/foreninger, kommunen og egne ansatte) – vår/høst 2023
 • Forenklet reguleringsprosess. Plandokumentene legges ut til høring – august 2023
 • Konsesjonssøknad til Statsforvalteren og ROS analyse – høst 2023
 • Byggesak Aure kommune – høst 2023
 • Byggestart –  1. halvår 2024
 • Byggetid – ca. 9 mnd.