Nytt anlegg i Aure

Nytt anlegg i Aure

Det nye anlegget er planlagt i Sjyskardet på Ertvågsøya. Anlegget vil primært betjene innbyggerne i Aure kommune ( ca. 3400 innbyggere). Det skal bygges et fremtidsrettet anlegg, hvor det blir enkelt for kommunens innbyggere å sortere avfallet riktig.

Det nye anlegget skal ha følgende funksjoner:
 • Gjenvinningsstasjon – hvor kunder leverer kildesortert avfall. Gjelder ikke våtorganisk (matavfall)
 • Omlasting – kildesortert avfall som er samlet inn og lastes om i større containere for uttransport til sluttmottak
 • Tilrettelegging for ombruk – eget lokale for innlevering til ombruk
 • Oppstillingsplass for renovasjonsbiler – med garderober og pauserom for renovatørene
Omlasting i tett bygg
 • Alt ruteinnsamlet kildesortert avfall
 • Omlasting av annet organisk næringsavfall
 • Farlig avfall
 • Gjenstander til ombruk
På anlegget skal vi ikke ha
 • Avfallsdeponi
 • Forbrenningsanlegg
 • Biogassanlegg
 • Komposteringsanlegg
12/06/2024 – 2. gangs politisk behandling i hovedutvalg kommuneutvikling

Etter innkomne merknader ble planen 29/24 – Detaljregulering Ørnhaugen næringsområde lagt frem for hovedutvalget for 2.gangsbehandling. Utvalget gjennomførte også en befaring på tomten.
Vedtak: Detaljregulering Ørnhaugen næringsområde 2.gangsbehandling

Detaljregulering Ørnhaugen næringsområde – høringsfrist 1. mai 2024

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §12-11 ble forslag til detaljregulering for Ørnhaugen næringsområde, gnr.91 bnr.88 og 99, lagt ut til offentlig ettersyn samt sendt til sektormyndigheter og naboer med frist til 1. mai 2024 for å komme med merknader.
Alle dokumenter i saken er lagt ut på Aure kommunes nettsider

Varsel om oppstart av arbeid med endring av reguleringsplan for Ørnhaugen Næringsområde, Aure kommune 26.10.2023

Det ble varslet forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Ørnhaugen bolig- og næringsområde den 14. august 2023. I den forbindelse har det kommet inn merknader fra myndigheter (3 stk), organisasjoner (3 stk) og private (5 stk). Fylkeskommunen og Statsforvalteren har gitt innsigelse til å behandle saken som en «mindre endring».