Nytt anlegg i Aure

Nytt anlegg i Aure

Det nye anlegget er planlagt i Sjyskardet på Ertvågsøya. Anlegget vil primært betjene innbyggerne i Aure kommune ( ca. 3400 innbyggere). Det skal bygges et fremtidsrettet anlegg, hvor det blir enkelt for kommunens innbyggere å sortere avfallet riktig.

Det nye anlegget skal ha følgende funksjoner:
 • Gjenvinningsstasjon – hvor kunder leverer kildesortert avfall. Gjelder ikke våtorganisk (matavfall)
 • Omlasting – kildesortert avfall som er samlet inn og lastes om i større containere for uttransport til sluttmottak
 • Tilrettelegging for ombruk – eget lokale for innlevering til ombruk
 • Oppstillingsplass for renovasjonsbiler – med garderober og pauserom for renovatørene
Omlasting i tett bygg
 • Alt ruteinnsamlet kildesortert avfall
 • Omlasting av annet organisk næringsavfall
 • Farlig avfall
 • Gjenstander til ombruk
På anlegget skal vi ikke ha
 • Avfallsdeponi
 • Forbrenningsanlegg
 • Biogassanlegg
 • Komposteringsanlegg
Varsel om oppstart av arbeid med endring av reguleringsplan for Ørnhaugen Næringsområde, Aure kommune

Det ble varslet forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Ørnhaugen bolig- og næringsområde den 14. august 2023. I den forbindelse har det kommet inn merknader fra myndigheter (3 stk), organisasjoner (3 stk) og private (5 stk). Fylkeskommunen og Statsforvalteren har gitt innsigelse til å behandle saken som en «mindre endring».

Kommunen har i oppstartsmøte den 10.10.2023 vurdert at foreleggingen av mindre endring skal regnes som varsel om planoppstart. Planområdet er justert etter foreleggingen ved at området er redusert, men utvidet ved at gbnr. 91/88 inngår.

Merknader fra myndigheter, organisasjoner og naboer som er kommet til foreleggingen tas med videre i prosessen. Dersom noen har ytterligere merknader til planarbeidet kan dette sendes til Multiconsult v/ Sissel Enodd, innen 17.11.2023.


Myndigheter, naboer og grunneiere blir varslet direkte.
Ytterlige kommentarer/ merknader til planarbeidet kan sendes skriftlig til:
Multiconsult AS v/ Sissel Enodd, postboks 6230 Torgarden, 7486 Trondheim eller på e-post:  trondheim@multiconsult.no innen 17.11.2023
Spørsmål vedrørende reguleringsarbeidet kan stilles til:
Multiconsult v/ Sissel Enodd e-post: : sissel.enodd@multiconsult.no, eller på telefon: 452 69 562