Tildeling av enerett

Tildeling av enerett til miljøselskapet ReMidt IKS med hjemmel i anskaffelsesforskriftens § 2-3.

Kommunene Aure, Averøy, Frøya, Heim, Hitra, Kristiansund, Melhus, Midtre Gauldal, Oppdal, Orkland, Rennebu, Rindal, Smøla, Skaun, Sunndal, Surnadal og Tingvoll har ved eget vedtak i kommunestyret tildelt miljøselskapet ReMidt IKS enerett på innsamling, transport, behandling og omsetning av alt avfall som kommunen er lovpålagt å håndtere, og for innsamling og behandling av slam fra slamavskillere, tette tanker og minirenseanlegg mv. 

  • Videre tildeles ReMidt IKS enerett på innsamling og handtering av alt avfall fra kommunens egen virksomhet. 
  • ReMidt IKS kan, for avgrensede oppgaver innenfor selskapets ansvarsområde, tildele enerett videre til andre offentligrettslige organ. Denne enerettstildelingen skal alltid være tidsbegrenset.  

Enerettstildelingen skjer med hjemmel i anskaffelsesforskriftens § 2-3. 

  • Alle oppgaver som ReMidt IKS er tildelt ved enerett skal kompenseres ut ifra selvkostprinsippet, jf. forurensingsloven § 34.  

Enerettstildelingen begrunnes med at den valgte løsning gir best miljømessig effekt gjennom økt materialgjenvinning og er den løsning som også gir lavest pris i forhold til alternative løsninger som er utredet. Enerett anses som en nødvendig og hensiktsmessig løsning for å bidra til at nasjonale mål om økt materialgjenvinning og reduksjon av klimautslipp nås. 

Enerettstildelingen kunngjøres av kommunen og på ReMidt IKS sin hjemmeside.