Kunngjøring av ny slamforskrift

Kunngjøring av ny slamforskrift

I medhold av forvaltningsloven § 38 kunngjøres herved at ny lokal forskrift om tømming av slamavskillere, tette tanker, minirenseanlegg mv. (slamforskriften) ble vedtatt i:

Aure kommunestyre:                         13.10.20 i sak 60/20
Averøy kommunestyre:                     10.12.20 i sak 84/20
Frøya kommunestyre:                       29.10.20 i sak 108/20
Heim kommunestyre:                        29.10.20 i sak 126/20
Hitra kommunestyre:                         26.11.20 i sak 117/20
Kristiansund bystyre:                         19.11.20 i sak 98/20
Melhus kommunestyre:                     20.10.20 i sak 71/2020
Midtre Gauldal kommunestyre:         10.12.20 i sak 63/2020
Oppdal kommunestyre:                     26.11.20 i sak 113/2020
Orkland kommunestyre:                    28.10.20 i sak 86/20
Rennebu kommunestyre:                  29.10.20 i sak 55/2020
Rindal kommunestyre:                      16.12.20 i sak 61/20
Smøla kommunestyre:                      22.10.20 i sak 67/20
Skaun kommunestyre:                      10.12.20 i sak 73/2020
Sunndal kommunestyre:                   21.10.20 i sak 79/20
Surnadal kommunestyre:                  10.12.20 i sak 84/20
Tingvoll kommunestyre:                    26.11.20 i sak 62/20

Forskriften er vedtatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 24, § 26, § 30, § 33, § 34, § 79, § 83 og § 85.

Forskriften gjelder tømming og transport av slam og avløpsvann fra alle registrerte grunneiendommer med separate slamavskillere, tette tanker, minirenseanlegg, mv. Forskriften gjelder også fritidsbebyggelse som har slike anlegg, midlertidige anlegg og for oppsamlingstanker med ubehandlet sanitært avløpsvann. Forskriften gir videre utfyllende bestemmelser om beregning av slamgebyret.

Last ned slamforskriften her