Kunngjøring av ny renovasjonsforskrift

Kunngjøring av ny renovasjonsforskrift

I medhold av forvaltningsloven § 38 kunngjøres herved at ny lokal forskrift for husholdningsavfall (renovasjonsforskriften) ble vedtatt av:

Frøya kommunestyre:                       26.11.20 i sak 122/20
Heim kommunestyre:                        29.10.20 i sak 125/20
Hitra kommunestyre:                         26.11.20 i sak 116/20
Melhus kommunestyre:                     20.10.20 i sak 70/2020
Midtre Gauldal kommunestyre:         10.12.20 i sak 64/2020
Orkland kommunestyre:                    28.10.20 i sak 85/20  
Rennebu kommunestyre:                  29.10.20 i sak 54/2020
Rindal kommunestyre:                      16.12.20 i sak 60/20  
Skaun kommunestyre:                      10.12.20 i sak 72/2020
Surnadal kommunestyre:                  10.12.20 i sak 83/20  

NB! For kommunene Aure, Averøy, Kristiansund, Oppdal, Smøla, Sunndal og Tingvoll vil ikke forskriften tre i kraft før utrulling av ny renovasjonsordning i løpet av 2021. Dette vil bli annonsert.

Forskriften er vedtatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 30, § 33, § 34, § 37, § 79, § 80, § 83 og § 85.

Forskriften gir bestemmelser og fastsetter plikter og rettigheter knyttet til den kommunale renovasjonsordningen for husholdningsavfall. Forskriften gir videre utfyllende bestemmelser om beregning av avfallsgebyret, og om vilkårene for kommunalt samtykke til innsamling av husholdningsavfall.

Forskriften omfatter alle registrerte grunneiendommer hvor det oppstår husholdningsavfall, herunder hver enkelt seksjonert del og hver enkelt boenhet i bygning, fritidseiendommer og fast plasserte mobile enheter i eierkommunene som i hovedsak benyttes til hvile og matstell, og hvor bofunksjonen er det sentrale.

Last ned ny renovasjonsforskrift her