Søknad om ny konsesjon på Hitra

Søknad om ny konsesjon på Hitra

ReMidt IKS har søkt Statsforvalteren i Trøndelag om fornyet tillatelse til drift av gjenvinningsstasjonen på Fillan, Hitra. Søknaden med vedlegg finnes her.

Bakgrunn for søknaden
Opplagsplass for avfall krever særskilt tillatelse etter forurensningsloven. I en tillatelse setter Statsforvalteren vilkår som skal ivareta ytre miljø, som blant annet begrensning i typer og mengder avfall, grenseverdi til støy, kontroll på utslipp til vann, tiltak mot flygeavfall, kompetanse om farlig avfall, og lignende.
Alle gjeldende tillatelser (etter forurensningsloven) er tilgjengelig på www.norskeutslipp.no.

ReMidt IKS driver gjenvinningsstasjon på gnr./bnr. 95/10 (på Fillan) i Hitra kommune, etter tillatelse gitt 3. februar 2012. Dette på grunn av nye krav og føringer i EUs industriutslippsdirektiv og avfallsregelverket generelt har ReMidt IKS søkt ny konsesjon.

ReMidt IKS har i hovedsak søkt om å få videreført de samme vilkårene i tillatelsen, og i tillegg få motta små fritidsbåter, risikoavfall og animaliebiprodukter.

Eventuelle merknader til søknadene sendes til Statsforvalteren i Trøndelag, postboks 2600, 7734 Steinkjer eller på e-post til sftlpost@statsforvalteren.no senest 1. september 2022.