Nytt returpunkt for hytte- og fritidseiendommer – Taftøyan, Heim

ReMidt IKS er i ferd med å innføre full kildesortering på alle returpunkt for hytte- og fritidsabonnenter. Nå har det blitt ny ordning for hytter og fritidsboliger i området Taftøyan, Heim kommune.

Hvorfor?

God kildesortering er nøkkelen til mer materialgjenvinning, som betyr at avfall brukes som råstoff i ny produksjon. Både nasjonale og internasjonale krav gjør at alle innbyggere må bidra til at stadig mer av avfallet kildesorteres – til det beste for miljøet.

ReMidt IKS mener at kundene skal få like gode muligheter til å sortere avfall på hytta som når de er hjemme. Derfor blir det nå satt ut containere for plastemballasje, matavfall, papp og papir, glass- og metallemballasje, tekstil og restavfall.

Verdt å merke seg:

Plastemballasje skal leveres i lukket pose og legges i containeren sammen med papp og papir. Plastposene blir sortert ut etter at avfallet er hentet.

Matavfall skal også leveres i knyttet pose. I motsetning til hos husholdningene, er det foreløpig ikke et krav at matavfall fra hytter og fritidseiendommer leveres i nedbrytbare bioavfallsposer, men ordinære bæreposer kan benyttes. Disse posene av plast blir fjernet fra avfallet før gjenvinningsprosessen. Vi anbefaler likevel bruk av biologisk nedbrytbare poser, og disse kan du hente på nærmeste gjenvinningsstasjon.

Ved enkelte av våre returpunkt kan det bli satt opp lys og kamera for å gjøre det mer trivelig for deg og lettere for oss å se til at det er god orden ved returpunktet. I tillegg er det inngått lokale avtaler når det gjelder tilsyn, snøbrøyting og strøing.

Når?

De nye containerne er allerede plassert ut. De gamle dunkene og containerne er hentet inn eller vil bli det i alle nærmeste framtid.

Hvor?

Det nye returpunktet er plassert på parkeringsplassen ved gårdsvei, ikke langt fra marinaen ved Fløoskaget. For noen hyttebrukere betyr den nye ordningen at det blir litt lengre vei til returpunktet. For alle hytteeiere betyr det bedre sorteringsmuligheter. For miljøet betyr det mye.

Det nye returpunktet er avmerket på kartet over.

Samtidig som det nye returpunktet med full kildesortering er åpnet, blir også de nærliggende gamle restavfallsdunkene hentet inn. Dette gjelder følgende steder:
1. Taftøyan, Avlesbugten
2. Taftøyan, gårdsvei Taftø-butikk
3. Taftøyan, Lervåg (butikk)
4. Taftøybukta, nedre side av veien