Informasjon til slamabonnenter i Melhus kommune

Med virkning fra 1. januar 2020 har Melhus kommune tildelt ReMidt IKS enerett på innsamling og behandling av slam fra slamavskillere, tette tanker, minirenseanlegg mm.

For deg som er berørt av dette, vil du merke dette på følgende måte: 

  • Ordinær tømming, ekstratømming (nødtømming) og spyling administreres og faktureres fra ReMidt IKS.
  • Gebyret for slam vil derfor komme på samme faktura som det ordinære renovasjonsgebyret, ikke fra kommunen.
  • Har du en henvendelse vedrørende slam, skal henvendelsen gå til ReMidt IKS.
  • Unntaket er om du ønsker endring i utslippstillatelsen. Eksempelvis endring av tømmefrekvens. Dette skyldes at kommunen er forurensningsmyndighet, og denne kan ikke delegeres.

ReMidt IKS har følgende kontaktinformasjon:

Telefon:              72 48 37 00
E-post:                 firmapost@remidt.no