Informasjon om renovasjonsgebyr for fritidsboliger

ReMidt har gått gjennom informasjon som finnes om bygninger som er registrert som fritidsboliger, hytter og seterhus i det nasjonale eiendomsregisteret (Matrikkelen). Mange av våre kunder får derfor et brev fra oss med informasjon om at vi vil starte opp med renovasjonsgebyr for fritidsboligen/hytta/seterhuset. ReMidt legger alltid informasjon i eiendomsregisteret til grunn for gebyrplikten.

Gebyret er ikke knyttet til antall dager bygningen er i bruk eller hvorvidt du benytter returpunktene. Gebyret bestemmes av om det er mulig å benytte bygningen til hvile og matstell.

Renovasjonsforskriften bestemmer gebyrplikt

Ordningen med renovasjonsgebyr har vært litt ulikt praktisert i ulike kommuner i årenes løp. Dette skyldes at forskjellige kommuner har hatt ulike renovasjonsforskrifter. I 2021 vedtok alle de 17 kommunene som eier ReMidt en felles renovasjonsforskrift, og dermed er alle bygninger gebyrpliktige etter denne felles forskriften.

Går det an å slippe renovasjonsgebyr?

Det er gjeldende renovasjonsforskrift med tilhørende retningslinjer som beskriver dette.
Ønsker du å lese mer om fritak fra renovasjonsgebyret, kan du gjøre det her.
Fra den samme siden kan du også søke om fritak for renovasjonsgebyr.

Gebyr etter igangsettingstillatelse

Renovasjonsgebyr vil automatisk bli igangsatt seks måneder etter at kommunen har gitt byggetillatelse, såkalt igangsettingstillatelse. Det er ikke mulig å gi fritak selv om byggingen faktisk ikke har begynt innen disse seks månedene. Dette er beskrevet i gjeldende renovasjonsforskrift med tilhørende retningslinjer.

Feil i eiendomsregisteret?

Det kan skje at det ligger feil opplysninger i det nasjonale eiendomsregistret. Om du har mistanke om at det er en feil som gjelder din eiendom, må du ta kontakt med kommunen der eiendommen ligger. Det er kommunene som vedlikeholder og kan endre informasjonen i eiendomsregisteret.

Servicegrader

Renovasjonsgebyret finnes i tre varianter: servicegrad 1, 2 og 3.

  • Servicegrad 1 gis til fritidsboliger, hytter og seterhus som ligger mer enn 2,5 km i luftlinje (over fjell og åpen fjord) fra en vei som er farbar på sommerstid, og til mobile enheter.
  • Servicegrad 2 er for ordinære fritidsboliger, hytter og seterhus der avfall skal leveres til returpunkt.
  • Servicegrad 3 er for fritidsboliger i tettbygde strøk med egen beholder, og denne varianten betinger at fritidsboligen ligger ved eksisterende kjørerute for renovasjonsbilen.

Det er servicegrad 2 som er det vanligste og som du har fått ved oppstarten. Dersom du mener at du har krav på å endre servicegrad, må du ta kontakt med vårt kundesenter.

Du får full oversikt over ditt kundeforhold til ReMidt ved å logge inn på Min Side. Om du har spørsmål eller kommentarer, ta gjerne kontakt med vårt kundesenter: firmapost@remidt.no.

Her finner du returpunktene