Returpunkt Litjvatnet, Orkland

ReMidt IKS har opprettet et suppleringspunkt for avfall fra hytter og fritidsboliger ved Litjvatnet, i nærheten av krysset Terningsveien/Moldtunveien i Orkland kommune. Dette punktet er satt opp etter avtale med grunneier og Terningen hytteforening, og vil betjenes i perioden 1. april til 1. oktober, forutsatt at det er forsvarlige kjøreforhold. Det blir sortering av papp/papir, plastemballasje (legges sammen med papp og papir, i knyttet pose) og restavfall. Restavfall tømmes annenhver uke, papp/papir hver fjerde uke i den aktuelle perioden.

Glass- og metallemballasje og tekstil/sko skal fortsatt leveres ved hovedpunktet, som ligger nærmere Fv 714, og som betjenes hele året.

Containerne blir stående hele året, men stenges etter siste tømming på høsten, sånn at det ikke blir liggende avfall over vinteren. Vi oppfordrer de som skal frem til Fv714 om å ta med restavfall, plastemballasje og papp/papir dit, sammen med glass- og metallemballasje og tekstiler.

Det nye punktet ved Litjvatnet er en prøveordning for 2020, men med intensjon om å gjøre det til en fast ordning. Dersom det viser seg at punktet blir brukt feil, enten ved at avfall ikke sorteres eller at det blir forsøpling i området, kan ReMidt IKS gjøre om på ordningen på senere tidspunkt.

Vi ser frem til et godt samarbeid med hytteforeninger og hyttebrukere.

Slik så det ut ved returpunktet på Litjvatnet midt i mai 2020. Dette er et eksempel på hvordan vi ikke vil ha det.